Neplodnost postaje sve veći problem svetske populacije, gde muški i ženski faktor ima podjednako učešće sa oko 30%, dok je ostatak idiopatski, odnosno, za sada još uvek nepoznat.

Glavni problemi plodnosti

 • Tubalni faktor – IVF je primarna terapija za osobe čiji su jajovodi potpuno blokirani ili nefunkcionalni zbog prethodnog oštećenja usled operacije ili infekcije

*Hidrosalpinks – Studije su dosledno pokazale da je prisustvo hidrosalpinksa povezano sa lošim ishodom IVF-a: stopa živorođenosti je upola manja. Štaviše, randomizovana ispitivanja su pokazala da salpingektomija pre IVF-a kod žena sa ovim problemom poboljšava stope trudnoće i stoga bi je trebalo preporučiti. Hidrosalpingealna tečnost može da ugrozi uspostavljanje uspešne trudnoće tako što negativno utiče na preneti embrion ili receptivnost endometrijuma.

 • Teški faktor neplodnosti kod muškaraca – indikacija za ICSI
 • Smanjena rezerva jajnika – posebno ako se planira više od jednog deteta zbog mogućnosti zamrzavanja; ukoliko ne dođe do trudnoće sa sopstvenim jajnim ćelijama svakako treba ponuditi donaciju oocita
 • Primarna insuficijencija jajnika – žene kojima je dijagnostikovana primarna insuficijencija jajnika mogu ostvariti trudnoću korišćenjem donorskih jajnih ćelija.
 • Svi drugi uzroci neplodnosti koji nisu reagovali na manje invazivne terapije – Osobe sa ovulatornom disfunkcijom, endometriozom, neobjašnjivom neplodnošću
 • Upotreba duvana – Pušenje cigareta smanjuje stope uspeha vantelesne oplodnje (manje dobijenih jajnih ćelija) i povezano je sa brojnim štetnim efektima na opšte zdravlje

 

Minimalni ili nejasan efekat

 • Miomi – Efekat mioma na IVF zavisi od njihove lokacije: submukozni miomi (FIGO tipovi 0 do 2) smanjuju šanse za uspeh, dok subserozni miomi (FIGO tipovi 5 do 8) izgleda da nemaju nikakav efekat. Efekat intramuralnih mioma je nejasan.
 • Endometriom i endometrioza – Kontroverzno je da li asimptomatski endometriom treba ukloniti pre IVF-a; ne postoji konsenzus o optimalnom pristupu. Ne preporučuje se rutinska resekcija endometrioma pre započinjanja IVF-a, jer operacija ne poboljšava rezultate, a može oštetiti rezervu jajnika. Čini se da žene sa endometriozom koje se podvrgavaju IVF-u imaju slične šanse za postizanje trudnoće i živorođenje kao i žene sa drugim uzrocima neplodnosti.
 • Prethodna istorija trudnoće – Prethodno živorođenje je povezano sa većom verovatnoćom uspešnog IVF-a, ali istorija jednog ili više pobačaja ne smanjuje značajno verovatnoću uspeha.
 • Prethodni neuspešni ciklus IVF – Neuspeh u IVF ciklusu ne umanjuje značajno stope uspeha narednog tretmana sve do otprilike četvrtog IVF ciklusa.
 • Gojaznost – Neplodnost je češća među gojaznim ženama (BMI ≥30 kg/m2) i IVF može biti manje uspešan.

 

Nema dokazanog efekta

 • Aspirin, akupunktura, heparin – Meta-analize nisu pokazale statističko poboljšanje stope kliničke trudnoće uz upotrebu aspirina, akupunkture ili heparina bilo kada tokom IVF ciklusa. Ne postoje adekvatni podaci za procenu efikasnosti profilaktičkog aspirina na druge ishode trudnoće.
 • Prednizon – Čini se da prednizon ne poboljšava stopu živorođenosti kod pacijenata sa prethodnom neuspešnom implantacijom tokom IVF. U dvostruko slepom randomizovanom ispitivanju koje je upoređivalo oralni prednizon sa placebom kod pacijenata sa dva ili više neuspešnih transfera embriona, stope živorođenih su bile slične za grupe koje su primale prednizon i placebo (37,8 prema 38,8%). Slični ishodi između grupa su takođe prijavljeni za biohemijsku trudnoću, kliničku trudnoću, implantaciju, neonatalne komplikacije, urođene anomalije i prosečnu težinu pri rođenju. Uključeni pacijenti su bili <38 godina starosti u vreme uzimanja oocita i podvrgnuti su transferu embriona sa embrionima dobrog kvaliteta.
 • Stečena ili nasledna trombofilija – Iako podaci visokog kvaliteta nisu dostupni, čini se da prisustvo samo antikardiolipinskih ili lupus antikoagulantnih antitela ili jedne od uobičajenih naslednih trombofilija ne utiče negativno na stope uspeha IVF. Dostupni dokazi sugerišu da heparin nije rutinski indikovan kada se ove žene podvrgavaju IVF-u.
 • Debljina endometrijuma – Meta-analiza studija o povezanosti debljine endometrijuma i ishoda vantelesne oplodnje iz 2014. zaključila je da je debljina endometrijuma loš prediktor pojave trudnoće nakon vantelesne oplodnje i ne bi trebalo da se koristi kao kriterijum za otkazivanje ciklusa, zamrzavanje svih embriona ili uzdržavanje od daljeg IVF tretmana.

Infekcija COVID-19 i vakcinacija

Još na početku pandemije izneta je zabrinutost zbog moguće unakrsne reakcije između antitela na protein SARS-CoV-2 i sincintina-1, proteina uključenog u formiranje sincitiotrofoblasta embriona u razvoju, i o negativnom uticaju na plodnost žena. Međutim, dostupni podaci pokazuju da nema štetnih efekata virusne infekcije, kao ni vakcinacije na plodnost ili ishode IVF ciklusa. U najvećoj retrospektivnoj kohortnoj studiji koja je upoređivala 222 vakcinisane pacijentkinje sa 983 nevakcinisane pacijentkinje koje su bile podvrgnute stimulaciji jajnika između februara i septembra 2021. godine, ishodi stimulacije jajnika i embriotransfera bili su slični za obe grupe, uključujući oplodnju i kliničku stopu trudnoće.