VTO program koji daje odlične rezultate

Postupak vantelesne oplodnje (VTO) traje od 12 do 14 dana. Obično se početak terapije sinhronizuje sa menstrualnim ciklusom i terapija počinje drugog ili trećega dana ciklusa.

Sama terapija lekovima za stimulaciju jajnika traje desetak dana, zatim se posle dva dana radi aspiracija jajnih ćelija i tog dana partner mora biti prisutan jer se tada daje uzorak sperme. Nakon dva do pet dana oplođena jajna ćelija (ili više njih) se vraća u materičnu duplju.

Gemma Clinic je novootvorena klinika koja ima savremene uslove i opremu za sve aktivnosti u procesu vantelesne oplodnje. Tim čini iskusan skup lekara koji su jedni od najpriznatijih stručnjaka u obasti vantelesne oplodnje u regionu i Evropi.

Ovde pročitajte više o uslovima u Gemma klinici, a ovde možete pogledati sve članove tima.

Nudimo svu pomoć pri finansiranju. Gemma Clinic je potpisala ugovore sa Republičkim i Vojnim fondom osiguranja o pružanju zdravstvenih usluga lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja.

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.


Detaljnije o proceduri vantelesne oplodnje

In vitro fertilizacija (IVF) ili vantelesna oplodnja (VTO) je metoda koja se danas najčešće koristi u lečenju infertiliteta. Prva IVF beba je rođena 1978.godine i od tada je rođeno preko 8 miliona dece. Jedan VTO tretman se sastoji iz tri dela:

 1. Hormonska stimulacija jajnika
 2. Aspiracija jajnih ćelija
 3. Transfer embriona, to jest vraćanje oplođene jajne ćelije-embriona u matericu

 

Vantelesna oplodnja (in vitro fertilization – IVF) je već dobro poznata procedura koja relativno uspešno rešava problem neplodnosti 45 godina unazad, ali se konstantno menja i usavršava. IVF ciklus podrazumeva niz postupaka kojim dolazite do željenog potomstva. Sa lečenjem steriliteta treba početi ukoliko do začeća ne dođe nakon 12 meseci nezaštićenih seksualnih odnosa. Međutim, sa postupkom se može krenuti i ranije, u zavisnosti od anamneze, godina života, analiza i dijagnostičkih testova. Važno je napomenuti da je ova metoda efikasna i bezbedna. Naime, pokazano je da hormonska terapija korišćena u svrhe vantelesne oplodnje ne povećava rizik za ginekološke malilgnitete, kao i da je rizik od patološke trudnoće (gestacijski dijabetes, preeklampsija) 5%, za razliku od 3% koliko iznosi u spontano nastaloj trudnoći. Protokoli su personalizovani i prilagođeni svakom paru na osnovu njihovih nalaza i karakteristika.

Pravo na lečenje neplodnosti sa sopstvenim reproduktivnim ćelijama postupcima BPMO (biomedicinski potpomognuta oplodnja) o trošku RFZO obuhvata:

 • Neograničen broj stimulisanih postupaka i krioembriotransfera za žene do navršenih 45 godina koja u postojećoj zajednici nema dece
 • 2 stimulisana postupka i 3 krioembriotransfera za žene do navršenih 45 godina koja u postojećoj zajednici ima jedno dete
 • 3 stimulisana postupka BMPO sa darovanim spermatozoidima, 3 postupka BMPO sa darovanim jajnim ćelijama, 3 krioembriotransfera za postupke sa doniranim materijalom za žene do navršenih 45 godina ako jedan od partnera nema dete
 • 3 stimulisana postupka BMPO sa darovanim spermatozoidima i 3 krioembriotransfera sa darovanim spermatozoidima za žene do navršenih 45 godina koja nema partnera i nema dete
 • Žene koje su u postupku lečenja od malignih bolesti zamrzle jajne ćelije (onkofertilitet)

 

IVF ciklus traje 12-14 dana i obuhvala sledeće:

 

 1. Davanje lekova za stimulaciju jajnika, sazrevanje jajnih ćelija/prevenciju ovulacije i okidanje ovulacije

Protokoli se obično biraju nakon što se uzmu u obzir ženski faktori kao što su rezerva jajnika (Anti-Milerov hormon – AMH, broj antralnih folikula – AFC, nivo FSH), starost, faktori rizika za sindrom hiperstimulacije jajnika – OHSS, indeks telesne mase – BMI i odgovor prethodnog ciklusa.

 • Ovarijalna stimulacija

hMG, FSH ili oba se primenjuju u dozi od 150 do 450 (maksimalna doza) internacionalnih jedinica/dan subkutano da bi se stimulisao rast folikula. Niske doze hCG-a mogu se koristiti da bi se obezbedila aktivnost LH zajedno sa injekcijama FSH/hMG. Žene sa dobrim odgovorom jajnika zahtevaju niže doze lekova.

 

 • Prevencija ovulacije

Tokom ove faze neophodni su serijski ultrazvučni pregledi, uglavnom na svaki drugi dan, počevši od petog dana stimulacije, kako bi se pratio odgovor jajnika i eventualno korigovala terapija.

Kratki protokol GnRH antagonista – Antagonista se primenjuje usred stimulacije u fleksibilnom ili fiksnom protokolu. U fleksibilnom protokolu, GnRH antagonista se daje kada je vodeći folikul obično oko 14 mm u najvećem prečniku i kada postoji rizik od prevremene ovulacije. U fiksnom protokolu GnRH antagonista se primenjuje od 5-6. dana. Dnevne injekcije antagonista se zatim nastavljaju do primene hCG.

Dugi protokol GnRH agonista sa supresijom hipofize – Dugi protokoli imaju dva dela: supresiju hipofize praćenu stimulacijom jajnika. Supresija hipofize počinje pre planirane stimulacije jajnika da bi se sprečio porast luteinizirajućeg hormona (LH) pre nego što stimulisani folikuli jajnika sazru. Ovaj protokol se obično bira za žene sa dobrom rezervom jajnika sa idejom da se postigne sinhroni rast folikula, kod kojih je OHSS manje verovatan. Kada je rizik za OHSS veliki koristimo kratki protokol GnRH antagonista zbog mogućnosti korišćenja okidača GnRH agonista, koji može smanjiti ovaj rizik.

 

 • Pokretanje ovulacije

– hCG se može koristiti za pokretanje ovulacije (obično 35 do 36 sati pre aspiracije folikula). hCG vezuje LH receptore i indukuje isti ovulatorni odgovor koji se javlja tokom endogenog porasta LH. Ovaj tip okidača se može koristiti sa bilo kojom vrstom protokola stimulacije.

– Okidač GnRH agonista se takođe može koristiti za pokretanje ovulacije, ali samo u kratkim protokolima GnRH antagonista, pošto su GnRH receptori smanjeni u protokolima GnRH agonista. Okidač GnRH agonista će izazvati endogeni porast FSH i LH, koji će pokrenuti ovulatornu kaskadu.

 

 1. Aspiracija oocita iz folikula jajnika

Intervencija se izvodi 35 do 36 sati nakon davanja hCG u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Procedura traje 10-ak minuta, gde se pod kontrolom ultrazvuka kroz vaginu tankom iglom ulazi u folikul. Aspirirane jajne ćelije se predaju embriologu na dalju obradu – za oplodnju spermatozoidom ili zamrzavanje.

 

 1. In vitro oplođenje

Na osnovu spermograma, kvaliteta i broja jajnih ćelija embriolog se odlučuje za tehniku oplođenja: klasičan IVF ili ICSI u slučaju kada postoji muški faktor neplodnosti (intracitoplazmatska injekcija spermatozoida, gde se pod posebnim mikroskopom bira najkvalitetniji spermatozoid koji se finom iglom ubrizgava u citoplazmu jajne ćelije). Nastali embrion se dalje kultiviše i čuva u inkubatoru 3 dana do stadijuma osmoćelijskog embriona ili 5 dana do stadijuma blastociste, kada se vraća u matericu. Ako imamo više embriona kultivacija do blastociste će selektovati najbolje od njih, s obzirom da će oni sa hromozomskim aberacijama prestati sa razvojem ranije. Takođe, blastocista ima veću šansu da se implantira jer i tokom spontanog začeća embrion dospeva u matericu 5. dana po ovulaciji.

 

 1. Embriotransfer

U zavisnosti od broja dobijenih embriona, par u razgovoru sa lekarom odlučuje koliko embriona će biti vraćeno, dok se ostatak zamrzava za neki od narednih pokušaja. Naša preporuka je vraćanje jednog embriona, kako bi se smanjila stopa blizanačkih trudnoća koja nosi brojne rizike po majku i fetuse. Po vraćanju jednog embrina rizik za blizanačku trudnoću iznosi 1%, dok je po vraćanju dva taj rizik 25%. Svkako, konačnu odluku donosi par, s obzirom da naš zakon dozvoljava vraćanje do 3 embriona u jednom aktu. Ova procedura je bezbolna, ne zahteva korišćenje anestezije i traje do 10 minuta, kada se pod kontrolom ultrazvuka finim kateterom embrion ubacuje u šupljinu materice.

Dvanaestog dana od embriotransfera merenjem beta HCG iz krvi proveravamo da li je došlo do trudnoće.

 

Koliko dugo se može čuvati zamrznuti materijal i kakva mu je sudbina?

Semene ćelije, jajne ćelije i rani embrioni čuvaju se u periodu za koji su supružnici, odnosno vanbračni partneri koji su uključeni u postupak BMPO dali pismenu saglasnost, u skladu sa  Zakonom o BMPO, ali ne duže od pet godina od dana njihovog davanja.

Iz medicinski utvrđenih razloga, vreme čuvanja semenih i jajnih ćelija ili ranih embriona može se produžiti najviše za pet godina, uz pismeni zahtev za produženjem od strane lica od koga potiču reproduktivne ćelije, odnosno neupotrebljeni rani embrioni.

Centar za BMPO, odnosno Banka posle isteka pet godina dužna je da od lica od koga potiču reproduktivne ćelije, odnosno neupotrebljeni rani embrioni pismeno zahteva izjašnjavanje o daljem postupanju sa reproduktivnim ćelijama, odnosno neupotrebljenim ranim embrionima, kao i da li želi da ih daruje za postupak BMPO za druga lica, u naučnoistraživačke svrhe ili da se ćelije unište, odnosno da se neupotrebljeni rani embrioni spontano razgrade i unište.

 

Komplikacije IVF procedure – Stope morbiditeta i mortaliteta direktno povezane sa IVF su niske. Komplikacije su uglavnom uzrokovane hormonskom stimulacijom i aspiracijom jajnih ćelija, a uključuju sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS), tromboemboliju, infekciju, abdominalno krvarenje, torziju adneksa, alergijsku reakciju i anestetičke komplikacije.

 

Izdvojili bismo OHSS, koji se u blažem obliku javlja kod približno 25% žena, iako su neki aspekti hiperstimulacije praktično sveprisutni, dok se teški oblik viđa u samo 0,1 do 0,2%. Njegove najteže manifestacije uključuju masivno povećanje jajnika i višestruke ciste, hemokoncentraciju i slobodnu tečnost u trbuhu, što se može ispoljiti kao bol u toj regiji, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura.  Klinički simptomi se obično javljaju 5 do 10 dana nakon prve doze ovulatornog okidača (hCG). Protokoli GnRH antagonista se obično biraju za osobe sa većim rizikom za OHSS kako bi se koristio GnRH agonist okidač, koji prevenira nastanak OHSS.

Tim lekara


Dr Zoran Stanković

Dr Dragana Mićić

Dr Dragiša Šljivančanin

Dr Jelena Vugdelić Mitrović

Dr Aleksandar Raković

Aleksandar Krstić

Kontakt

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.

Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje, a ovde naš celokupni cenovnik.


Odgovori na česta pitanja o vantelesnoj oplodnji

Šta je to vantelesna oplodnja?

Vantelesna oplodnja je metoda biomedicinski potpomognute oplodnje. To je postupak pri kome se vrši oplodnja jajne ćelije spermatozoidima u laboratorijskim uslovima, tj. van materice (in vitro).

Koja je starosna granice za postupke vantelesne oplodnje o trošku RFZO-a?

Od jula 2022. godine starosna granica je 45 godina za žene. Sve žene koje nisu napunile 45 godina mogu da izvrše VTO proceduru.

Zašto se u procesu vantelesne oplodnje radi hormonska stimulacija jajnika?

Stimulacija pomaže da se razvije veći broj folikula i samim tim omogući dostupnost većeg broja jajnih ćelija. Žena prirodno svakog meseca oslobodi jednu jajnu ćeliju. Ali kada radimo vantelesnu oplodnju mu želimo da imamo dostupno 10 do 15 jajnih ćelija. Sa većim brojem jajnih ćelija raste i šansa za trudnoću.

Šta je aspiracija jajnih ćelija?

Aspiracija je procedura pri kojoj se iz folikula uzimaju jajne ćelije. Aspiracija jajnih ćelija traje 10-15 minuta i radi se u kratkotrajnoj opštoj ili lokalnoj anesteziji. Tankom iglom se probija omotač folikula i iz njega se izvlači tečnost koja u sebi sadrži jajnu ćeliju. Aspiracija se radi na većem broju folikula da bi se VTO pokušao na većem uzorku izvučenih jajnih ćelija.

Da li je moguća vantelesna oplodnja sa zamrznutim embrionima?

Da, u Gemma klinici radimo transfer odmrznutog embriona. Embrio transfer se može raditi u potpuno prirodnom ili u stimulisanom ciklusu.

Koliko košta vantelesna oplodnja i koja je cena postupka?

Cena zavisi od metode koja se koristi kao i drugih faktora koji se utrvđuju tokom ispitivanja oba partnera. Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje.

Koliko prosečno traje jedan VTO ciklus?

Postupak vantelesne oplodnje traje od 12 do 14 dana. Sama terapija lekovima za stimulaciju jajnika traje desetak dana, zatim se posle dva dana radi aspiracija jajnih ćelija i tog dana partner mora biti prisutan jer se tada daje uzorak sperme. Nakon dva do pet dana oplođena jajna ćelija (ili više njih) se vraća u materičnu duplju.

Koji su rizici postupka vantelesne oplodnje?

Rizici postoje, ali nisu česti. Oni obuhvataju mogućnost spontanog pobačaja, nastanka blizanačke trudnoće, nastanka vanmeterične trudnoće, mogućnost prevremnog porođaja, manje porođajne težine bebe.


Kontakt

Za sve informacije o postupku vantelesne oplodnje i drugim ginekološkim zahvatima kontaktirajte nas na naše brojeve telefona ili nam napišite email.

Pogledajte ovde cenovnik usluga vantelesne oplodnje, a ovde naš celokupni cenovnik.